Online živnosť

Podnikanie na základe živnostenského oprávnenia, tzv. „živnosti, živnostníci, SZČO“ patrí v Slovenskej republike medzi najrozšírenejšie formy podnikania a zárobkovej činnosti. Podnikanie na základe živnostenského oprávnenia je zakotvené v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie

Základné podmienky pre získanie živnostenského oprávnenia sú nasledovné:

 • Vek 18 rokov
 • Spôsobilosť na právne úkony
 • Bezúhonnosť

Za bezúhonného sa na účely zákona o živnostenskom podnikaní nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.

Postup pri vybavení živnostenského oprávnenia klasickou formou je nasledovný:

 1. Rozhodnutie o podnikateľskej aktivite a začiatkoch podnikania.
 2. Výber vhodnej varianty podnikania a vhodného predmetu podnikateľskej činnosti.
 3. Osobne navštíviť miestne príslušný Obvodný úrad, odbor živnostenského podnikania.
 4. Vypísať potrebnú dokumentáciu pred registráciou, doložiť dokumenty potrebné
       k nadobudnutiu živnostenského oprávnenia na JKM.
       (Jednotné kontaktné miesto na obvodnom úrade, odbore živnostenského podnikania).
 5. Zaplatiť správne poplatky a kolky stanovené zákonom, sadzby správnych poplatkov si môžete pozrieť TU
 6. Počkať na registráciu a vydanie živnostenského oprávnenia.
       (v priebehu pár dní, ak nie sú žiadne komplikácie, máte k dispozícii živnostenské oprávnenie)

 

Alebo sa môžete rozhodnúť pre jednoduchšiu a menej nákladnú formu vybavenia živnostenského oprávnenia a ohlásenia zmien v živnostenskom oprávnení, a to:

» ELEKTRONICKÉ OHLÁSENIE ŽIVNOSTI «

Naša spoločnosť ponúka služby v oblasti elektronickej registrácie živnostenského oprávnenia a nahlasovania zmien v  oprávnení prostredníctvom certifikovaného zaručeného elektronického podpisu v komunikácii s obvodným úradom. Všetko, čo k tomu potrebujete (aby sme mohli za Vás konať vo veci živnostenského oprávnenia), je len počítač, prístup na internet, vyplnenie vstupných údajov potrebných pre registráciu Vašej živnosti. Po úspešnom vyplnení vstupných údajov, je potrebné vytlačiť si splnomocnenie (splnomocnenie nemusí byť notársky overené - platí iba pre fyzické osoby), podpísať toto splnomocnenie a odoslať na adresu kancelárie:

EMPOWER GROUP, s.r.o.
SNP 326/2
935 32 Kalná nad Hronom

Ostatné formality už vybavíme za Vás, nemusíte nikam chodiť a v priebehu pár dní Vám odošleme poštou na adresu Vaše živnostenské oprávnenie.


 

Cenová kalkulácia pri registrácii živnosti a nahlasovaní zmien
(porovnanie klasického a elektronického vybavenia živnostenského oprávnenia - porovnanie je len ilustračné, konečná suma je vždy závislá na type objednávky)

Porovnanie vybavenia živnostenského oprávnenia pre fyzickú osobu klasickou formou a využitím našich služieb.
(3 predmety podnikania, z toho jeden predmet podnikania je remeselná živnosť)

   Klasická forma vybavovania živnosti   Využitie našich služieb 
 2 x voľná živnosť 2 x  5,00€ = 10,00€ 2 x 0,00€ = 0,00€*
 1 x remeselná živnosť 1 x 15,00€ = 15,00€ 1 x 7,50€ = 7,50€*
 cestovné + čas strávený na úradoch cca 10,00€ -
 Poštovné (zaslanie plnej moci, aby sme mohli konať) - cca 1,10€
 Odmena za naše služby - 12,00€**
 SPOLU 35€ 20,60€

 

*) Pri elektronickom podaní voľnej živnosti je bezplatné podanie voľnej živnosti pre neobmedzený počet voľných živností. Pri elektronickom podaní remeselnej alebo viazanej živnosti sa platí zákonný poplatok vo výške 50,00 % zo základnej sadzby pre každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Rovnako tento poplatok platí aj pri pozastavení živnosti, alebo zrušení pozastavenia živnosti.

**) Odmena za naše služby je stanovená v hodnote minimálne 12,00 eur za jednu objednávku. V cene poplatku je zahrnuté aj poštovné za doručenie originálu živnostenského oprávnenia na Vami určenú adresu. Cena služby sa môže mierne upraviť v závislosti od náročnosti konkrétnej objednávky a zrealizovaní ostatných doplnkových služieb k základnej objednávke. Kategorizácia objednávok pri našich službách je stanovená na princípe násobkov predmetov podnikania, napr.
       KATEGÓRIA 1 - počet ohlásených predmetov podnikania   1 -   5 ..... odmena 12,00 eur
       KATEGÓRIA 2 - počet ohlásených predmetov podnikania   6 - 10 ..... odmena 24,00 eur
       KATEGÓRIA 3 - počet ohlásených predmetov podnikania 11 - 15 ..... odmena 36,00 eur

Pre konkrétnu objednávku služby prejdite na nasledovný formulár.

Registrácia

Staňte sa členom


CAPTCHA Image refresh
Loading.... Odosielam

Potvrdenie

vašej registrácie


Loading.... Odosielam

Prihlásenie

Vitajte späť


Odhlásenie úspešné

Tešíme sa na vašu ďalšiu návštevu

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek


CAPTCHA Image refresh
Prihlásením na newsletter súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely. Ochrana osobných údajov
Loading.... Odosielam

Potvrdenie

vášho prihlásenia na odber noviniek


Loading.... Odosielam

Cenová ponuka

nezáväzná žiadosť


CAPTCHA Image refresh
Loading.... Odosielam