Ochrana osobných údajov

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

v znení neskorších právnych predpisov

 

Vážený užívateľ,

za účelom vybavenia vašej objednávky potrebujeme vaše osobných údajoch. Tieto spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pričom použité budú výlučne na stanovený účel.

1. Prevádzkovateľ internetovej stránky

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky empowerbiznis.sk je spoločnosť:

  Obchodné meno:     EMPOWER GROUP, s.r.o.
  reg.:   OR SR NR, Odd.: Sro, Vl.č.: 41124/N
  Sídlo:     SNP 326/2, Kalná nad Hronom 935 32
  Adresa pre doručovanie:   SNP 326/2, Kalná nad Hronom 935 32
  IČO:   50369920
  DIČ:   2120305396
  IČ DPH:   Neplatca DPH
  email:     info@emesaros.sk
  tel.:   0902 633 894

  (ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

2. Účel spracúvania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb a splnenia si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a zo zákona.
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely len so súhlasom dotknutej osoby.

 

3. Okruh dotknutých osôb

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje objednávateľa a osobné údaje tretích osôb (napr. spoločník, konateľ, člen orgánu spoločnosti, prokurista), ktoré objednávateľ poskytol prevádzkovateľovi za účelom poskytnutia objednaných služieb.

 

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v elektronickej objednávke a v ďalších dokumentoch poskytnutých objednávateľom alebo vypracovaných prevádzkovateľom a v rozsahu potrebnom na splnenie si povinností vyplývajúcich zo zmluvy a z osobitného právneho predpisu.
 2. Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:
  • meno,
  • priezvisko,
  • dátum narodenia,
  • rodné číslo,
  • bydlisko,
  • št. prísl.,
  • pohlavie,
  • miesto narodenia,
  • predchádzajúce meno,
  • predchádzajúce priezvisko,
  • meno a priezvisko otca
  • meno, priezvisko a predchádzajúce priezvisko matky,
  • kontaktné údaje (tel. č., mail),
  • platobné podmienky,
  • údaje o objednávkach.
 3. V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 4 ods. 2) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo osobitného právneho predpisu.

 

5. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ získava osobné údaje v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb za dohodnutú cenu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby.
 2. Dotknutá osoba poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a osobitných právnych predpisov.
 3. Dotknutá osobaberie na vedomie, že jej osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe v nevyhnutnej miere za účelom splnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a osobitných právnych predpisov.
 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a z osobitných právnych predpisov.
 5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko, email a tel. č. na marketingové účely len s jej súhlasom v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov po dobu 10 rokov. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 

6. Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a z osobitých právnych predpisov.Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje najmä:
  • príslušnému živnostenskému úradu,
  • príslušnému registrovému súdu.
 2. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a z osobitých právnych predpisov.

 

7. Sprostredkovanie spracúvania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľa na základe písomnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Prevádzkovateľ pri výbere sprostredkovateľa postupuje v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov tak, aby zabezpečil bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.

 

8. Zverejnenie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje dotknutých osôb.

 

9. Poučenie o právach dotknutej osoby

 1. Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
 2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
  • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  • využívaniu osobných údajov uvedených v 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  • poskytovaniu osobných údajov uvedených v 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu.
 4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa 29 ods. 3 cit. zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
  • písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  • u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 10. Žiadosť dotknutej osoby podľa 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 zákona  vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
 11. Žiadosť dotknutej osoby podľa 28 ods. 1 písm. d) zákona vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 12. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 13. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

 

10. Zodpovednosť prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
 2. Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.

 

11. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto podmienky spracúvania osobných údajov platia v znení uvedenom na stránkach empowerbiznis.sk v deň odoslania objednávky objednávateľom.
 2. Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 3. Tieto podmienky spracúvania osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 02.12.2015.

Registrácia

Staňte sa členom


CAPTCHA Image refresh
Loading.... Odosielam

Potvrdenie

vašej registrácie


Loading.... Odosielam

Prihlásenie

Vitajte späť


Odhlásenie úspešné

Tešíme sa na vašu ďalšiu návštevu

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek


CAPTCHA Image refresh
Prihlásením na newsletter súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely. Ochrana osobných údajov
Loading.... Odosielam

Potvrdenie

vášho prihlásenia na odber noviniek


Loading.... Odosielam

Cenová ponuka

nezáväzná žiadosť


CAPTCHA Image refresh
Loading.... Odosielam