Obchodné podmienky

spoločnosti EMPOWER GROUP, s.r.o.

 

Článok I

Všeobecné ustanovenia

I. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb medzi objednávateľom a poskytovateľom, predmetom ktorej je poskytovanie elektronických poradenských služieb v oblasti podnikania a účtovníctva (ďalej len „zmluva“), prostredníctvom internetovej stránky empowerbiznis.sk a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

II. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na internetovej stránke empowerbiznis.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia objednávateľom.

III. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.

 

Článok II

Vymedzenie pojmov

I. Poskytovateľom je spoločnosť:

Obchodné meno:   EMPOWER GROUP, s.r.o.
reg.:    OR SR NR, Odd.: Sro, Vl.č.: 41124/N
Sídlo:   SNP 326/2, Kalná nad Hronom 935 32
Adresa pre doručovanie:   
SNP 326/2, Kalná nad Hronom 935 32
IČO:   50369920
DIČ:   2120305396
IČ DPH:   Neplatca DPH
email:   info@emesaros.sk
tel.:   0902 633 894

 

II. Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytované poskytovateľom výhradne na podnikateľské účely. Objednávateľ prehlasuje, že pri uzatváraní a plnení zmluvy nie je v právnom postavení spotrebiteľa a koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,

III. Zmluvou o poskytovaní služieb je zmluva, predmetom ktorej je poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania a účtovníctva prostredníctvom elektronických prostriedkov.

IV. Službou je niektorá zo služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky www.empowerbiznis.sk a poskytovaných poskytovateľom prostredníctvom elektronických prostriedkov.

V. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
P.O.BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra
Odbor výkonu dozoru
Tel. č. 037/7720 001
www.soi.sk

 

Článok III

Uzatvorenie zmluvy

I. Objednávateľ si môže vybrať z nasledovných poskytovaných služieb:

 1. účtovné služby,
 2. založenie / zmena živnosti online,
 3. založenie / zmena s.r.o. online,
 4. vypracovanie podnikateľského plánu.

II. Zmluvu o poskytovaní služieb, predmetom ktorej je založenie s.r.o., zmena s.r.o. alebo založenie živnosti, je možné uzatvoriť na diaľku prostredníctvom internetovej stránky empowerbiznis.sk vyplnením elektronickej objednávky. Elektronickou objednávkou sa na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci údaje o objednávateľovi, druhu vybranej služby, ceny a ďalších údajov potrebných pre poskytnutie služby.

III. Pri elektronickej objednávke objednávateľ postupuje tak, že vyplní potrebné údaje v online formulári, následne prejaví súhlas s obchodnými podmienkami a po zadaní overovacieho kódu kliknutím na „Odoslať formulár“ odošle záväznú elektronický objednávku. Objednávateľ má možnosť pred odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.

IV. Elektronická objednávka sa považuje za platnú iba v prípade, že objednávka obsahuje všetky podstatné náležitosti a objednávateľ pravdivo a úplne vyplnil všetky potrebné údaje. Ak nebude elektronická objednávka obsahovať všetky potrebné údaje, bude sa považovať za neúplnú. Poskytovateľ vyzve objednávateľa mailom na odstránenie nedostatkov a doplnenie údajov. Doručením doplnenia objednávky sa považuje objednávka za úplnú.

V. Podstatné náležitosti elektronickej objednávky sú:

 1. identifikácia objednávateľa – meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, IČ DPH, osoba oprávnená na zastupovanie, tel. č. a email
 2. údaje potrebné pre ohlásenie živnosti, údaje pre zápis s.r.o. alebo údaje pre zápis zmeny s.r.o.

VI. Objednávka uskutočnená prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná, pričom objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za služby.

VII. Bezprostredne po prijatí záväznej objednávky poskytovateľ potvrdí uzatvorenie zmluvy na trvalom nosiči. Doručením potvrdenia sa považuje zmluva o poskytovaní služieb za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

VIII. Potvrdenie o uzatvorení zmluvy obsahuje údaje poskytnuté objednávateľom. Objednávateľ je povinný tieto údaje bez zbytočného odkladu skontrolovať a v prípade nesúladu s tým, čo si objednávateľ chcel objednať, prípadne chyby v písaní, je povinný upovedomiť o tom poskytovateľa mailom na info@emesaros.sk

IX. Zmluvu o poskytovaní iných služieb, ako je založenie s.r.o., zmena s.r.o. a založenie živnosti, je možné uzatvoriť na diaľku prostredníctvom emailovej komunikácie na základe dopytu zaslaného prostredníctvom formulára na internetovej stránke empowerbiznis.sk.

X. Zmluva je poskytovateľom archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného splnenia a plnenia si povinnosti vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov.

 

Článok IV

Zrušenie zmluvy

I. Objednávateľ má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Stornovať objednávku je možné prostredníctvom mailu. Zrušenie objednávky potvrdí poskytovateľ mailom bez zbytočného odkladu.

II. Po uplynutí lehoty 24 hodín môže objednávateľ zmluvu zrušiť po zaplatení odstupného vo výške 50% z ceny za služby, minimálne však vo výške 5,00 eur bez DPH. Ak dôjde k zrušeniu zmluvy až po zaplatení ceny za služby, poskytovateľ je povinný cenu za služby zníženú o odstupné vrátiť objednávateľovi.

III. Poskytovateľ je oprávnená zmluvu zrušiť v prípade, ak:

 1. objednávateľ chybne alebo neúplne vyplní elektronickú objednávku a ani po výzve poskytovateľa nezabezpečí nápravu,
 2. sa niektoré z vyhlásení objednávateľa uvedených v dokumentácii pripravenej poskytovateľom ukáže ako nepravdivé,
 3. ak objednávateľ nesúhlasí so zmenou ceny navrhovanou poskytovateľom v súlade s čl. VI týchto obchodných podmienok,
 4. poskytovateľ nie je schopný poskytnúť služby z technických alebo personálnych dôvodov.

IV. Oznámenie o zrušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa doručuje druhej zmluvnej strane v elektronickej forme na email uvedený v týchto obchodných podmienkach alebo v elektronickom formulári. Oznámenie sa považuje za doručené v deň jeho odoslania.

 

Článok V

Práva a povinnosti zmluvných strán

I. Predmetom zmluvy o poskytovaní služieb sú práva a povinnosti zmluvných strán.

II. Poskytovateľ je povinný najmä:

 1. poskytnúť objednané služby riadne a včas,

III. Poskytovateľ má právo

 1. na zaplatenie ceny služby riadne a včas.

IV. Objednávateľ je povinný najmä:

 1. poskytnúť poskytovateľovi pravdivé a úplné informácie potrebné na poskytnutie služby,
 2. zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu služby.

                                                                 

Článok VI

Cena služby

I. Ceny jednotlivých služieb zverejnených na stránkach empowerbiznis.sk sú aktuálne a platné. Konečná suma zobrazená pred odoslaním objednávky je uvádzaná vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), keďže poskytovateľ je jej platcom.

II. Poskytovateľ je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny služieb, po celý čas zverejnenia na internetovej stránke.

III. Cena služieb je určená podľa náročnosti objednávky, počtu ohlasovaných predmetov podnikania a poskytnutých doplnkových služieb. Minimálna cena za poskytnutie služieb je stanovená vo výške 10,00 eur bez DPH za jednu objednávku.

IV. Cena služieb spočívajúcich v založení živnosti:

 1. ohlásenie 1 až 5 predmetov podnikania – 10,00 eur bez DPH,
 2. ohlásenie 6 až 10 predmetov podnikania – 20,00 eur bez DPH,
 3. ohlásenie 11 až 15 predmetov podnikania – 30,00 eur bez DPH.

V. Cena služieb spočívajúcich v založení s.r.o.:

 1. kompletné založenie s.r.o. – od 280,00 eur bez DPH,
 2. zápis zmeny v s.r.o. – od 100,00 eur bez DPH.

VI. Pokiaľ objednávateľ požaduje vypracovať aj inú ako základnú dokumentáciu, cena služieb bude vyčíslená individuálne.

VII. V cene služieb je zahrnuté aj poštovné za doručenie dokladov objednávateľovi.

VIII. V cene služieb nie sú zahrnuté správne a súdne poplatky za elektronické ohlásenie živnosti a/alebo podanie návrhu na zápis s.r.o. alebo jej zmeny do obchodného registra. V súlade so zákonom o správnych poplatkoch je správny poplatok za ohlásenie každej remeselnej a viazanej živnosti vo výške 7,50 eur a správny poplatok za každé oznámenie o pozastavení alebo zrušení živnosti vo výške 2,00 eur. V súlade so zákonom o súdnych poplatkoch, je súdny poplatok za zápis s.r.o. do obchodného registra vo výše 165,75 eur a za zápis zmien do obchodného registra vo výške 33,00 eur.

IX. Pokiaľ cena za niektorú službu nie je uvedená na stránke empowerbiznis.sk, určuje sa individuálne na základe informácií poskytnutých objednávateľom.

X. Cenu služieb uskutočnenej objednávky možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

XI. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť cenu služieb uvedených na stránke empowerbiznis.sk, s tým, že nová cena je platná odo dňa zverejnenia. Úprava ceny sa nevzťahuje na objednávky odoslané pred dňom zverejnenia novej ceny.

XII. Objednávateľ zaplatí cenu služieb vopred na základe zálohovej faktúry zaslanej na email zadaný v objednávke.

XIII. Ak v priebehu poskytovania služieb vyjde najavo, že je potrebné poskytnúť dodatočné služby, objednávateľ bude o tejto skutočnosti informovaný a cenu služieb doplatí po ukončení poskytovania služieb na základe konečnej kalkulácie ceny služieb.

XIV. Objednávateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť služby v prípade objednávky, ktorá bola odoslaná v nadväznosti na zjavne chybnú cenu služieb zverejnenú na stránkach empowerbiznis.sk (napr. 0 eur, 1 eur). Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámi objednávateľovi mailom skutočnú cenu služieb. Pokiaľ objednávateľ s cenou nesúhlasí, poskytovateľ má právo od zmluvy odstúpiť.

XV. Dokladom o poskytnutí služieb vrátane ceny služieb je faktúra, ktorá je priložená k zásielke obsahujúcej výstupné dokumenty objednávateľa.

 

Článok VII

Dodacie podmienky

I. Predpokladaná lehota na dodanie služieb je uvedená pri každej ponúkanej službe osobitne, pričom začína plynúť odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie podpísanej objednávateľom, prípadne inými oprávnenými osobami.

II. Vzhľadom k tomu, že v procese ohlásenia živnosti, založenia s.r.o. a zápisu zmeny údajov s.r.o. do obchodného registra, môže dôjsť k nepredvídateľným právnym alebo faktickým skutočnostiam, ktoré poskytovateľ nemôže ovplyvniť a ktoré predĺžia celý proces, poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie služby. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne nedodržaním predpokladanej lehoty na dodanie služieb.

III. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, za účelom poskytnutia objednaných služieb, a to najmä, nie však výlučne:

 1. v čase poskytovania služby denne kontrolovať emailovú adresu, uvedenú v elektronickej objednávke,
 2. udržiavať funkčné telefónne číslo, uvedené v elektronickej objednávke,
 3. potvrdiť poskytovateľovi doručenie emailových správ,
 4. po zaslaní dokumentácie na podpis (ak si to dodanie služby vyžaduje) túto vytlačiť cez tlačiareň v dodávateľom doporučenom počte rovnopisov a zabezpečiť jej podpis oprávnenými osobami,
 5. zabezpečiť na svoje náklady overenie podpisov na notárskom úrade alebo obecnom úrade na dokumentoch určených poskytovateľom,
 6. podpísanú dokumentáciu zaslať na svoje náklady poštou na adresu poskytovateľa,
 7. preberať poštu zaslanú poskytovateľom služby, zasielanú na adresu objednávateľa uvedenú v kontaktnom formulári alebo elektronickej objednávke.

IV. Poskytovateľ sa zaväzuje objednávateľa priebežne informovať o prebiehajúcom postupe a lehote dodania služieb.

V. Komunikácia medzi objednávateľom a poskytovateľom prebieha najmä elektronicky, v prípade potreby aj telefonicky alebo v listinnej forme, prostredníctvom zásielky zaslanej poštou. Za účelom bezproblémovej komunikácie sa obe zmluvné strany zaväzujú udržiavať počas celej doby poskytovania služieb funkčný email, telefónne číslo a preberanie zásielok na zadanej adrese. Emailová adresa objednávateľa musí byť spôsobilá na prijímanie súborov v „.doc“ a „.pdf“ formáte. Akúkoľvek zmenu emailu, tel. č. a adresy je každá zmluvná strana povinná bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v súvislosti s porušením uvedených povinností a neprevzatím zásielky v odbernej lehote, nedoručením emailu spolu so všetkými prílohami a nedostupnosti telefónneho čísla.

VI. Objednané služby sa považujú za dodané okamihom odoslania výstupných dokumentov objednávateľovi poštou na adresu zadanú v elektronickej objednávke, prípadne v oznámení o zmene v súlade s čl. VI ods. V týchto obchodných podmienok.

VII. Ak nebude možné z akéhokoľvek dôvodu zásielku, odoslanú poštou na adresu objednávateľa zadanú v elektronickej objednávke alebo v oznámení o zmene v súlade s čl. VI ods. V týchto obchodných podmienok, doručiť objednávateľovi, objednávateľ neprevezme takúto zásielku v odbornej lehote alebo sa zásielka vráti, poskytovateľ si vyhradzuje právo opätovne odoslať zásielku až po zaplatení nákladov na opätovné odoslanie zásielky objednávateľom.

 

Článok VIII

Vylúčenie zodpovednosti

I. Poskytovateľ prostredníctvom stránky empowerbiznis.sk,  ani v rámci poskytovaných služieb, neposkytuje právne rady alebo služby podľa osobitných právnych predpisov, a teda nemôžu byť ani za také považované. Napriek tomu, že sa poskytovateľ v maximálnej miere snaží o to, aby informácie zverejnené na stránke www.empowerbiznis.sk boli presné, nepreberá akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Poskytovateľ nenesie voči objednávateľovi ani tretím stranám zodpovednosť za škodu, spôsobenú použitím informácií v súvislosti s poskytovaním služieb alebo informácii uvedených na www.empowerbiznis.sk.

II. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi najmä, nie však výlučne, ak objednávateľ:

 1. uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje v elektronickej objednávke,
 2. neposkytol bezodkladne poskytovateľovi dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní služby,
 3. nespĺňa zákonné podmienky pre vydanie oprávnenia na podnikanie alebo pre vykonanie požadovanej služby, či zápisu,
 4. akýmkoľvek spôsobom pozmenil obsah poskytovateľom poskytnutých dokumentov v súvislosti s poskytnutím služby,
 5. neposkytol poskytovateľovi všetky potrebné dokumenty pre poskytnutie služby v požadovanom počte, forme alebo obsahu.

III. V prípade, ak živnostenský úrad vydá Osvedčenie o živnostenskom oprávnení alebo registrový súd zapíše spoločnosť alebo zmenu v spoločnosti v rozpore s priloženým návrhom a/alebo priloženými listinami poskytovateľ nezodpovedá za nesprávnosť takéhoto zápisu do živnostenského a/alebo obchodného registra.

IV. Objednávateľ berie na vedomie, že služby sú vykonávané prevažne prostriedkami elektronickej komunikácie. Poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi alebo tretej osobe za škodu spôsobenú priamo alebo nepriamo v súvislosti so zariaďovaním záležitostí v dôsledku použitia technického vybavenia poskytovateľa, hardwaru, softwaru, telefonických liniek, pripojenia prostredníctvom internetovej siete alebo diaľkovým elektronickým prenosom dát.

V. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov tejto stránky. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené chybným pripojením na túto stránku. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači objednávateľa zaťažuje objednávateľa.

 

Článok IX

Reklamácie

I. Pokiaľ vznikne nesúlad medzi službami poskytovanými poskytovateľom a službami objednanými objednávateľom, je objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu na tento nesúlad poskytovateľa upozorniť mailom.

II. V prípade, že objednávateľ nie je spokojný s poskytnutou službou, môže podať reklamáciu mailom s uvedením čísla objednávky a dôvodu reklamácie.

 

Článok X

Ochrana osobných údajov

I. Poskytovateľ, v právnom postavení prevádzkovateľa, spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

II. Podmienky spracúvania osobných údajov predávajúcim sú zverejnené na internetovej stránke empowerbiznis.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

Článok XI

Autorské práva

I. Obsah internetovej stránky empowerbiznis.sk, a to najmä všetky texty, obrázky, zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy (ďalej len „obsah“), sú autorským dielom podľa Autorského zákona v platnom znení.

II. Obsah tejto internetovej stránky je chránený podľa Autorského zákona.

III. Majetkové práva k autorskému dielu vykonáva poskytovateľ.

IV. Obsah tejto stránky je zakázané kopírovať, verejne rozširovať, spracovávať a prekladať.

 

Článok XII

Prehlásenie

Naša spoločnosť neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. Spoločnosť EMPOWER GROUP, s.r.o. neposkytuje služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií ani podľa zákona č. 78/1992 Z.z o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby alebo daňové poradenstvo, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby poskytovať.

 

Článok XIII

Záverečné ustanovenia

I. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach empowerbiznis.sk v deň odoslania objednávky objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

II. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

III. Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ako aj právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov.

IV. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti so zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

V. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre poskytovateľa, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

VI. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 02.12.2015.

 

Registrácia

Staňte sa členom


CAPTCHA Image refresh
Loading.... Odosielam

Potvrdenie

vašej registrácie


Loading.... Odosielam

Prihlásenie

Vitajte späť


Odhlásenie úspešné

Tešíme sa na vašu ďalšiu návštevu

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek


CAPTCHA Image refresh
Prihlásením na newsletter súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely. Ochrana osobných údajov
Loading.... Odosielam

Potvrdenie

vášho prihlásenia na odber noviniek


Loading.... Odosielam

Cenová ponuka

nezáväzná žiadosť


CAPTCHA Image refresh
Loading.... Odosielam